Optisyenler Kamera Aydınlatma Metni

3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası Hizmet Binası içerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından hazırlanmıştır.


Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları,ziyaretçi bekleme salonu, odalar, toplantı salonu hizmet alanında bulunan toplam 4 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, iş kazası kayıtlarını tutulması, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim formunun alınması gibi amaçlarla kayıt yapılmakta ve kayıt işlemi 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından denetlenmektedir.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. gibi

 

, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın Milli Kütüphane Caddesi
No:19,Tibaş İşhanı, Kat:4  D:401 Konak/İZMİR
adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden izmir@ogo.org.tr e-posta adresine veya izmirogo@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.