Stajda Merak Edilenler Hakkında
13 Ekim 2021 Çarşamba
Stajda Merak Edilenler Hakkında

 

Genel Hususlar;

Öğrencinin stajı Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yaptırılacaksa; Öğrencinin okul tarafından düzenlenmiş ‘başvuru formu’ işyeri tarafından kabul aldığına dair gerekli bölümler doldurularak işyeri yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanır. 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde yapacağı staj/mesleki eğitim/uygulamanın esaslarını düzenlemek amacıyla Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında sözleşme imzalanır. Taraflarca imzalanan sözleşmenin bir nüshası Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünde bir nüshası işletmede bir nüshası öğrencide bulunur.

İşletmelerde staj/mesleki eğitim/uygulama,  ilgili Üniversitenin Öğrenci Staj Yönetmeliği, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

İşletmelerde staj/mesleki eğitim/uygulama yapan öğrenciler hakkında sözleşmede yer almayan diğer hususlarda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.


Ücret

3308 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin 1. fıkrasına göre; “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.”


Sigorta

Sözleşmenin akdedilmesi ile öğrencinin işletmede staj/mesleki eğitim/uygulamaya devam ettiği sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi (b) fıkrasında sayılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler söz konusu kanunun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Sigorta ve pirim ödemelerinden okul yönetimi sorumludur.  Sigorta ve prim ödemeyle ilgili belgelerin (SGK İşe Giriş Bildirgesi) bir nüshası sözleşme ile birlikte staj/mesleki eğitim/uygulama yapılacak Kuruma teslim edilmelidir.


Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Yaptıracak İşletmelerin Sorumlulukları

  1. a. Öğrencilerin işletmedeki staj/mesleki eğitim/uygulamasını, ilgili Üniversitenin akademik takvim yılına uygun olarak yaptırmak,
  2. b. İşletmede staj/mesleki eğitim/uygulama yapan öğrencilere ait staj/mesleki eğitim/uygulama sözleşmesini öğrenci, Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü ile birlikte imzalamak,
  3. c. Staj/mesleki eğitim/uygulamada öğrencilere devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen azami devamsızlık süresini geçmemek üzere ücretsiz mazeret izni vermek,
  4. d. Staj/mesleki eğitim/uygulama başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da staj/mesleki eğitim/uygulamaya başlamış olan öğrencileri, mesleki eğitim tamamlanıncaya kadar işletmede staja devam ettirmek,
  5. e. Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için gerekli işlemleri yapmak.

Staj/Mesleki Eğitim/Uygulama Yapan Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları:

a. İş yerinin şartlarına; kılık, kıyafet ve çalışma düzenine uymak,

b. Gizlilik gerektiren konular ile kişilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak,

d. Eğitime düzenli olarak devam etmek.

 

Yukarıda belirtilen hususlar bilgilendirme amaçlıdır. Staj ile ilgili hususlar, tarafların yükümlülükleri, yapılması gerekenler ve diğer konular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü, işveren ve öğrenci arasında imzalanacak olan sözleşme ile belirlenmektedir.