Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru
1 Temmuz 2024 Pazartesi
01.07.2024 Tarihi İtibariyle Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (EN ÖKC) Yeni Nesil (YN) ÖKC'ler İle Değiştirilmesi ve YN ÖKC'lerde İse Banka Kartlarına İlişkin Aktif Ödeme Uygulaması Zorunluluğu 

Sayın Üyemiz,

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü’nden iletilen 25.06.2024 tarih ve E-67854564-105[1741-3710] – 363449 sayılı yazıda özetle;
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü uyarınca perakende mal ve hizmet satışında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulukları bulunduğu,• Diğer taraftan, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirildiği belirtilmiştir.
01.07.2024 tarihi itibariyle EN ÖKC'lerin YN ÖKC'ler ile değiştirilmesi ve YN ÖKC'lerde ise banka kartlarına ilişkin aktif ödeme uygulaması zorunluluğuna ilişkin detay bilgi ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,