3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası Genel Kurul İlanı
16 Ağustos 2022 Salı

3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODASI
GENEL KURUL İLANI

Sayın Üyelerimiz;

I. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan Optisyen-Gözlükçüler Odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ikinci genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer      : BEST WESTERN KONAK OTEL

Mithatpaşa Cad. No:128 Konak/İZMİR

2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih   : 10/09/2022 (Cumartesi) 11/09/2022 (Pazar)

a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin       : 10/09/2022 (Cumartesi) Saat: 09:00-17:00

b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin: 11/09/2022 (Pazar) Saat: 09:00-17:00

3) Gündem

a) Genel Kurul Görüşmeleri

i.          Yoklama

ii.         Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

iii.        Genel Kurul Başkanlık Divan seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

iv.        Oda Yönetim Kurulunun 2021 yılı faaliyet dönemi çalışma raporunun görüşülmesi ve ibrası

v.         Oda Denetleme Kurulunun 2021 yılı faaliyet dönemi raporunun görüşülmesi ve raporun ibrası

vi.        2021 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi, onaylanması

vii.       Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp tasdiki

viii.      Yönetim Kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip Genel Kurulun ekseriyetince kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması

ix.        Oda organları için aday olanların tespiti ve adayların kendini tanıtıp programlarını anlatması

x.         Dilek ve temenniler

b) Seçimler

i.          Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi

ii.         Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi

iii.        Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,

iv.        Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek temsilcilerin seçilmesi.

II-     Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 17/09/2022 – 18/09/2022 günlerinde aşağıda belirtilen aynı yerde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer      : Best Western Hotel Konak

Mithatpaşa Cad. No:128 Konak-İZMİR      
a) Genel Kurul Görüşmeleri için       : 17/09/2022 (Cumartesi) 09:00-17:00
b) Organ ve Mümessil Seçimleri için : 18/09/2022 (Pazar) 09:00-17:00

III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;

1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, bir (1) yıldan fazla ağır hapis veya üç (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak sanat icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir. (Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Md. 18)

2) Seçilmenin özel şartlarından olarak;

i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az beş (5) yıl meslek icra etmiş olmak, bu vasıftaki üyeler ile Kurul tamamlanamadığı takdirde, en az üç yıl hizmet etmiş bulunanlar da seçilebilirler. (Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Md. 32)

ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine seçilebilmek için meslekte bilfiil ve asgari beş (5) yıl doldurmak, (Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Md. 83)

iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az on beş (15) yıl, fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir. (Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Md. 78)

3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.

4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında, 6643 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen yaptırım (para cezası) uygulanır.

5) Genel kurulun yukarıdaki şekilde yapılacağı ayrıca gazete ile ilân edilmiştir.

Bilginize sunar ve genel kurul toplantılarına ve seçimlere katılmanızı önemle rica ederiz.

3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu